Declaraţie privind arhivarea publicaţiilor în Repozitoriul Instituţional  

al USMF "Nicolae Testemiţanu" în domeniul ştiinţelor medicale

                                                                                                                                      

descarcă formular

Scurt istoric

 

În evoluţia celor 65 de ani de activitate a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Biblioteca Ştiinţifică Medicală a devenit un adevărat centru de informare şi documentare, contribuind efectiv şi esenţial la instruirea a multe generaţii de medici şi farmacişti, şi prin aceştia - la dezvoltarea ştiinţei medicale din Republica Moldova.

 

Constituită la 17 octombrie 1945, odată cu întemeierea Universităţii, în baza Bibliotecii Institutului de Medicină nr. 2 din Sankt-Petersburg, transferat la Chişinău, Biblioteca s-a afirmat ca o parte integrantă a procesului educaţional şi de cercetare, sarcina ei de bază fiind acumularea şi punerea în valoare a unei colecţii de documente, adecvată profilului Universităţii şi satisfacerii solicitărilor informaţionale ale cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, rezidenţilor şi medicilor.

 

Iniţial colecţia Bibliotecii număra 12 mii de volume şi era dislocată într-o singură sală, iar personalul ei îl constituiau doar patru bibliotecari. Evident că activitatea Bibliotecii din perioada postbelică a fost însoţită de anumite dificultăţi, determinate de starea precară a economiei ţării. În pofida greutăţilor s-a reuşit susţinerea şi asigurarea procesului didactic cu manualele necesare.

 

Odată cu deschiderea noilor facultăţi: Pediatrie (1954), Stomatologie (1959), Medicină Preventivă (1963), Farmacie (1964), s-au extins şi funcţiile Bibliotecii, s-a modificat structura ei, s-a majorat numărul de colaboratori şi s-a redresat calitativ şi cantitativ colecţia. Crearea în a. 1960-1963 a serviciilor: Completare şi Prelucrare a Publicaţiilor, Bibliografie şi Informare, Împrumut de publicaţii, a contribuit la o mai bună funcţionare a ei. A fost pusă baza creării aparatului informativ-bibliografic, desfăşurându-se o activitate amplă de investigare bibliografică, ce a finalizat cu elaborarea indicilor bibliografici, în special, cu tematică medicală. Din 1967 au fost deschise biblioteci la catedre, completate şi gestionate de bibliotecă, numărul lor atingând cifra de 24. Biblioteca întreţinea relaţii de colaborare şi efectua schimb de publicaţii cu circa 150 instituţii medicale din ţară şi de peste hotare.

Din 1977 Biblioteca este centru biblioteconomic pentru bibliotecile colegiilor de medicină din republică, ea dirijează metodologic activitatea lor, acordă asistenţă de specialitate şi contribuie la completarea colecţiilor lor cu publicaţii medicale ale colaboratorilor Universităţii. De exemplu, în a. 2004 Biblioteca a difuzat cu titlu gratuit circa 41 mii exemplare publicaţii medicale bibliotecilor instituţiilor medico-sanitare publice şi colegiilor de medicină din republică.

 

Intervalul 1991-2004 a fost pentru Bibliotecă o perioadă de activitate novatoare, de restructurare, de schimbări esenţiale şi de realizare a unor proiecte de dezvoltare. Modernizarea procesului de studii universitare, alinierea la standardele educaţionale contemporane a impus aplicarea unui management eficient în activitatea Bibliotecii, direcţiile prioritare devenind dezvoltarea colecţiei de documente, utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în conformitate cu cerinţele de informare şi documentare ale beneficiarilor.

Revederi de esenţă s-au ordonat pentru componenţa colecţiei. Astăzi colecţia Bibliotecii întruneşte circa 1 mln. volume, care încorporează o varietate mare de publicaţii din ţară şi din străinătate, anual fiind achiziţionate aproximativ 135 titluri de reviste medicale, care contribuie în special la satisfacerea necesităţilor informaţionale ale beneficiarilor.

Biblioteca USMF "Nicolae Testemiţanu" a fost printre primele biblioteci universitare din republică, care a iniţiat automatizarea proceselor de bibliotecă. În 1991 a fost procurat primul calculator şi un program pentru crearea bazei de date a publicaţiilor din colecţie. În acelaşi an, Fundaţia Brooke (SUA) a acordat Bibliotecii un şir de beneficii: conectare la Internet, instalarea unui CD-ROM, a oferit un set de CD-uri cu tematică medicală, astfel că în perioada 1993-1995 Biblioteca Universitară a recepţionat materialele conferinţelor medicale internaţionale prin poşta electronică.

 

În 1999 Fundaţia Soros a acordat Bibliotecii Universitare un grant în valoare de $ 40 mii, pentru realizarea proiectului de informatizare, ceea ce a permis procurarea softului integrat de bibliotecă Q-Series şi a unui lot de echipament tehnic. Astfel a început o etapă mai avansată în realizarea informatizării Bibliotecii. Astăzi baza de date "Publicaţii medicale intrate în colecţia bibliotecii USMF "Nicolae Testemiţanu", 1985-2010" conţine circa 45 mii descrieri bibliografice şi este pusă la dispoziţia utilizatorilor prin Modulul OPAC.

Conectarea Bibliotecii la Internet a permis optimizarea şi diversificarea serviciilor informaţionale prestate beneficiarilor, oferind accesul la baze de date, cataloage digitale, cărţi şi reviste stocate pe diverse medii electronice. Beneficiarii Bibliotecii accesează o serie de baze de date biomedicale: MEDLINE, Journals Ovid Full-text, Revistele editurii SpringerLink, Oxford University Press, Resursele HINARI, ş.a., care sunt cele mai valoroase baze de date din domeniul medicinii şi farmaceuticii.

 

În 2001 Biblioteca, împreună cu alte 19 instituţii, a devenit membră a Consorţiului Naţional EIFL Direct (Electronic Information for Libraries), care este un proiect de cooperare interbibliotecară pentru facilitarea accesului la informaţia electronică. Astfel Biblioteca propune benefeciarilor acces la următoarele baze de date: Academic Search Premier; Business Source Premier; Regional Business News; MEDLINE; ERIC; MasterFILE Premier; Health Source – Consumer Edition; Health Source: Nursing/Academic Edition; Clinical Pharmacology; Library, Information Science & Technology Abstracts.

În 2002 a fost deschis primul Centrul de Informare INFOMEDICA dotat cu 60 calculatoare şi alt echipament tehnic performant, unde studenţii, cadrele didactice, doctoranzii, rezidenţii şi medicii practicieni beneficiază de servicii informaţionale, utilizând tehnologii informaţionale moderne.

În 2005 a fost deschis al doilea Centru de Informare INFOMEDICA dotat cu 100 calculatoare conectate la Internet şi trei Oficii Internet, fiecare a câte 10 calculatoare, amplasate în căminele studenţilor.

 

Serviciile specializate de Împrumut de publicaţii didactice şi ştiinţifice şi cele trei săli de lectură, Centrele de Informare INFOMEDICA amplasate în blocul central şi la Mălina Mică, sunt puse la dispoziţia beneficiarilor cu un program extins de funcţionare.

În scopul informării cititorilor se organizează expoziţii de carte "Publicaţii recente", Zile de Informare şi Zile ale Catedrelor, se elaborează buletine bibliografice informative.

Realizările obţinute în activitatea Bibliotecii se datorează în întregime personalului, printre care au fost şi sunt mulţi oameni talentaţi, devotaţi atât profesiei cât şi Universităţii. Primul şef al Bibliotecii a fost N. Cramer - bibliofil, om erudit şi bun organizator în domeniul biblioteconomiei, care a pus temelia la ceea ce a devenit astăzi Biblioteca Ştiinţifică Medicală. Ulterior această funcţie a fost preluată de Efimia Bodrug-Lupaşco (1960-1964), Lidia Trofimov (1964-1975), Vitalie Dubina (1976-1990), Elena Bolganschi (1990-2005), Liubovi Karnaeva (2006 - până în prezent). Istoria a păstrat numele multor bibliotecari, care au activat în cadrul acestei instituţii: A. Kozlenko, T. Legaşi, I. Cincilei, S. Şpitalinic, V. Golubkova, V. Ţurcan, I.Buga, V. Lupenco, A. Galaşkevici, D. Galiţeva ş.a.

 

Funcţionarea eficientă a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale este asigurată de un potenţial uman înalt profesionist. Din cei 70 angajaţi ai Bibliotecii, 60 bibliotecari au studii superioare, inclusiv 32 cu studii superioare speciale, 18 – cu studii superioare de alta calificare, 10 cu studii medii, dintre care 7 cu studii medii speciale. Desfăşurându-şi activitatea potrivit strategiei în domeniul învăţământului, ştiinţei, culturii, informaţiei, Biblioteca Ştiinţifică Medicală este într-o continuă modernizare a activităţii sale, orientate spre o politică de prestare a serviciilor informaţionale moderne şi eficiente pentru realizarea la un nivel mai înalt a funcţiilor sale în susţinerea procesului de educaţie, de cercetare şi practică medicală.

Book-Trailer

  

biblioteca electronica didactica 1 1

Video tutoriale

 

primo

descarcă video tutorial

 

 

 

 

logo-IBN